تشکیل ستاد دانشگاهی استقبال از رییس جمهور در دانشگاه تبریز