فعلا سرفاصله حرکت قطار درایستگاه شهدای رسانه 15دقیقه است