50 درصد واحدهای دامی کشور در استانهای شرقی قرار دارد