ثبت نام در موسسات غیرقانونی واستفاده از بورسیه های غیرمجاز هنر نیست