نمره مردودی وزارت ارتباطات به کیفیت اپراتورهای تلفن‌همراه/ انتقاد وزیر از تغییر بدون هماهنگی مدیرع