سخنگوی‌حزب‌ندای‌ایرانیان: همایش داخلی این حزب در خردادماه برگزار می‌شود