آلبا: مردم فکر می کردند دوران بارسلونا تمام شده است