پیروانی: کادر فنی تیم ملی به همایش مربیان دعوت نشده بود