افتتاح ۴ پروژه ‌آموزشی و فرهنگی با حضور رئیس جمهور