وجود مراکز علمی در زمینه فرآورده های طبیعی و سنتی ضروری است