شهرستان خمین به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی اضافه شد