بلاتر: بیایید برای فوتبال، برای جهان و برای فیفا با هم باشیم