ادامه بازارگردانی زیر پوستی حقوقی‌ها/ شاخص با ساختمانی‌ها سبز شد