این توربین‌های بادی بدون پروانه با تکان خوردن انرژی الکتریکی تولید می‌کنند