نباید دید غیرواقعی داشته باشیم که با رفع تحریم همه مشکلات حل می‌شود