بانی طرح نظارت بر توافق هسته‌ای احتمالاً‌ وارد رقابت انتخابی آمریکا می‌شود