افتتاح ایستگاه متروی میدان جهاد / عکس: سمیرا شریعتمداری