تولید در کردستان توجیه اقتصادی ندارد/لزوم حمایت بیشتر از تولید