جمع آوري و ساماندهي معتادين و کارتن خواب ها در مرکز پايتخت