وزیر کشور: مسائل امنیتی منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل شود