مهم ترین عامل گسترش فرهنگ و دین در جامعه علما هستند