ضرورت نصب دستگاه‌های بوگیر در جوار کارخانه‌های پودر ماهی شهر سوزا