مجوز ورود گردشگران خارجی به «بدخشان» تاجیکستان تعلیق شد