طرح تکاپو به دنبال استفاده از مزیتهای منطقه ای برای کسب و کارست