مدارس علمیه از ضعف آشنایی با فضای مجازی رنج می بردند