کمک 7 میلیارد تومانی مردم زنجان برای بازسازی بقاع امامزادگان