هزاران نفر در اشتوتگارت علیه جنبش پگیدا تظاهرات کردند