چهره تنیسورهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی تنیس مردان کشور در آمل مشخص شد