پخش تیزر فیلم در شبکه های ماهواره ای غیرمجاز منع قانونی دارد