ایران به لحاظ توسعه انسانی از ترکیه جلوتر است/توسعه در گرو آینده نگری