باید برای جلوگیری از فریبکاریهای دشمن نکاتی را بیاندیشیم