تبلیغات اسلامی دعوت مردم به ارزش‌های الهی را اولویت می داند