مشکل اینترنت جدیست؛ کابل های نوری به نهایت ظرفیت خود نزدیک می شوند