مسابقات انتخابی درون اردویی تیم‌های پایه پسران برگزار می‌‌شود