«تاریخ ادیان» در مدارس متوسطه تاجیکستان تدریس می‌شود