بزرگترین آزمایشگاه تجهیزات ضدانفجار در ایران گشایش یافت