جای کاردانان در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان همچنان خالی است