فرماندار نیشابور خواستار فراهم شدن زمینه اهدای جایزه جهانی خیام شد