طرح ملی تکمیل بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد در 18 استان اجرا شد