حضور روحانیت در سازمان ها و نهادها فرصتی برای گسترش دین است