دنیا به موسیقی شرق روی آورده است/ موسیقی اقوام در حال از بین رفتن است