پذیرش پروتکل الحاقی، تخطی از یک خط قرمز صریح نظام!/ سابقه اجرایی پروتکل الحاقی در کشورهای جهان + جدول