پنج سینماگر بخش شهروندی جشنواره «شهر» را داوری می‌کنند