نژادمهدي: کي روش نشان داده تازه وارد و قديمي برايش اهميتي ندارد