کاهش قطره چکاني نرخ سود بانکي، خط توليد کشور را تضمين نمي کند