نظارت کمیسیون قرآن و عترت بر این مسابقات بین المللی قرآن/ تحصیل رایگان قاریان ومعافیت مالیاتی موسسات