تنها جایگاه سوخت گاز ‪ CNG‬اشتهارد قادر به ارائه خدمات به همشهریان نیست