مراکز آموزشی باید به قرآن و آموزه های آن اهمیت بیشتری دهند