نماینده مجلس: واردات 46 هزارتن برنج در تضاد با اقتصاد مقاومتی است