فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی باید در کشور نهادینه شود